बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

बाह्रदशी गाउपालिकाको GIS नक्सा