बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

७४/७५

 कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सुचना

असिसटेन्ट सव-ईन्जिनियर -२ जाना र अमिन-१ जाना कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सुचना

INVITATION FOR BIDS-Mahananda Chowk- Khuniyadubba- Buttabari- Janatahaat Road

दस्तावेज: 

INVITATION FOR BIDS-Rajgadh Baazar Ring Road(Black Topped Standard)

EGP Portal मा यस Published Bid हेर्न याहां किलि्क्क गर्नु होस Click Here र public Entiety field मा Bahradashi Rural Municipality लेखेर search button click गर्नुहोस ।

दस्तावेज: 

आ व २०७४-७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

Pages