बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

कर तथा शुल्कहरु