बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: ९८०६०१८४९४

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८१७९१९१२३

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०८९९७६७६

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०४९२४३९४

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८२३१२५६३३

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८१५९२३१२४

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०७९३२२७७

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८१६९३६२६७

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०४९३४६८२

गा.पा सदस्य

फोन नं: ९८१७९४६७७१

गा.पा सदस्य

फोन नं: ९८१८३०४९९३

गा.पा सदस्य

फोन नं: ९८१५०६७१४८

गा.पा सदस्य

फोन नं: ९८१६०८१२६०

गा.पा सदस्य

फोन नं: ९८१६९१३०९३