बाह्रदशी गाउँपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ।

सूचना तथा समाचार

दरभाउँ पत्र पेश गर्ने बारे सुचना

दस्तावेज: 

घर नक्सा पास सम्बन्‍धि सूचना

दस्तावेज: 

जीप ड्राइभरको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

ल्याब असिष्टेनको विज्ञापन सम्बन्‍धमा।

दस्तावेज: 

योग्यताका शर्तहरु संशोधन गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 

Pages